Peatükid
Autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega

Kursuse materjalid on mõeldud kasutamiseks eesti keele kui võõrkeele/teise keele kursustel. Tegemist ei ole iseseisva õppematerjaliga, vaid siinseid dialooge ja harjutusi saab kasutada õpetaja valikul erinevate teemade juures lisamaterjalina, kui soovitakse tuua eesti keele tundi rohkem autentsust ning tutvustada õppijatele suulise keelekasutuse eripära.

Selle kursuse dialoogid on koostatud Tartu Ülikooli eesti suulise keele korpuse autentsete vestluste baasil. Kursus koosneb kolmest osast: 1) ametlikud telefonidialoogid, 2) igapäevased telefonivestlused ja 3) ametlikud silmast silma vestlused. Dialoogides on säilitatud suulisele kõnele omane ülesehitus, algus- ja lõpuväljendid, voorude loomulik pikkus ja järgnevus. Säilitatud on ka suulise kõne partikleid ning suulisele keelekasutusele omast sõnavara.

Kõigi dialoogide juurde on loodud osaoskustest lähtuvalt ka eri tüüpi keeleharjutusi. Tasemelt sobivad selle kursuse materjalid kõige paremini kasutamiseks A2>B1 kursustel, kui õppijatel on juba olemas baasteadmised eesti keelest. Kõik selle kursuse materjalid on mõeldud töötamiseks õpetaja juhendamisel.

Dialoogid ja harjutused on koostanud Lea Jürgenstein, Raili Pool ja Andriela Rääbis Tartu Ülikoolist.

Õppematerjali koostamist on toetanud Tartu Ülikooli rahvusteaduste baasfinantseerimise raames toetatav projekt "Eesti keel suulises suhtluses" (2009-2011).